सामाजिक स्वाइप: परोपकारी चन्दाका लागि एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव

मार्केटिंगमा धेरै पटक, यो एक ठूलो अभ्यास हो रूपान्तरण प्रक्रियाको माध्यमबाट पार गर्न, प्रत्येक एकल चरण र व्यवहार पहिचान गर्न, र यसलाई पार गर्न कुन समाधानहरू लागू गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्दछु। परोपकारहरूको लागि, यो काम गरिरहेको सेवा र अनुदानको समय र स्थान बीच बिच्छेद हो। Misereor, सामाजिक स्लाइड बाट यो समाधान, दुई फरक समस्याहरू समाधान गर्न एक सरल समाधान हो: व्यक्तिहरू बस नगद लिईरहेका छैनन्। एक दान बाकस