SDR परिवर्णी शब्द

एसडीआर

SDR को संक्षिप्त रूप हो बिक्री विकास प्रतिनिधि.

नयाँ व्यापार सम्बन्ध र अवसरहरू विकास गर्न जिम्मेवार बिक्री भूमिका।