GDPR एक्रोनिम्स

GDPR

GDPR को संक्षिप्त रूप हो सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन.

युरोपेली संघ र युरोपेली आर्थिक क्षेत्रमा डाटा सुरक्षा र गोपनीयता मा एक नियमन। यसले EU र EEA क्षेत्रहरू बाहिर व्यक्तिगत डेटाको स्थानान्तरणलाई पनि सम्बोधन गर्दछ।