ER परिवर्णी शब्द

ER

ER को संक्षिप्त रूप हो संस्थाको संकल्प.

वास्तविक-विश्व संस्थाहरूको सन्दर्भहरू बराबर (एउटै इकाई) वा समकक्ष (भिन्न संस्थाहरू) होइनन् भनेर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, यो अभिलेखलाई फरक र उल्टो रूपमा वर्णन गर्दा एउटै निकायमा बहु अभिलेखहरूलाई पहिचान गर्ने र लिङ्क गर्ने प्रक्रिया हो।