DBoR एक्रोनिम्स

DBoR

DBoR को संक्षिप्त रूप हो डाटाबेस रेकर्ड.

सबैभन्दा अद्यावधिक जानकारी भएको प्रणालीहरूमा तपाईंको सम्पर्कको डेटा स्रोत। प्रायः सत्यको स्रोतको रूपमा चिनिन्छ।