DaaS Acronyms

डाएएस

DaaS is the acronym for सेवाको रूपमा डाटा.

क्लाउड-आधारित उपकरणहरू डेटाको संवर्धन, प्रमाणीकरण, अद्यावधिक, अनुसन्धान, एकीकरण, र खपतको लागि प्रयोग गरिन्छ।