CX एक्रोनिम्स

CX

CX को संक्षिप्त रूप हो ग्राहक अनुभव.

ग्राहकले तपाईंको व्यवसाय र ब्रान्डसँग गरेको सबै सम्पर्क बिन्दुहरू र अन्तरक्रियाहरूको मापन। यसमा तपाईंको उत्पादन वा सेवाको प्रयोग, तपाईंको वेबसाइटसँग संलग्न हुने, र तपाईंको बिक्री टोलीसँग सञ्चार र अन्तरक्रिया समावेश हुन सक्छ।