CSV परिवर्णी शब्दहरू

CSV

CSV को संक्षिप्त रूप हो अल्पविराम-विभाजित मानहरू.

प्रणाली भित्र डाटा निर्यात र आयात गर्न को लागी एक साझा फाइल ढाँचा। नामले सुझाव दिए जस्तै, CSV फाइलहरूले डेटामा मानहरू छुट्याउन अल्पविरामहरू प्रयोग गर्छन्।