CRR परिवर्णी शब्द

सीआरआर

CRR को संक्षिप्त रूप हो ग्राहक प्रतिधारण दर.

अवधिको सुरुमा तपाईले राख्नुभएको संख्याको सापेक्ष ग्राहकहरूको प्रतिशत (नयाँ ग्राहकहरूको गणना नगरी)।