CPM परिवर्णी शब्द

CPM

CPM को संक्षिप्त रूप हो लागत-प्रति-माइल.

लागत-प्रति-माइल (वा लागत-प्रति-हजार) प्रकाशकहरूले विज्ञापनको लागि शुल्क लिन प्रयोग गर्ने अर्को तरिका हो। यो विधि प्रति 1000 छापहरू शुल्क लाग्छ (M 1000 को लागि रोमन अंक हो)। विज्ञापनदाताहरू प्रत्येक पटक उनीहरूको विज्ञापन हेर्दा शुल्क लगाइन्छ, कति पटक क्लिक गरियो।