CPL परिवर्णी शब्द

CPL

CPL को संक्षिप्त रूप हो प्रति लिड लागत.

CPL ले नेतृत्व उत्पन्न गर्न लाग्ने सबै लागतहरूलाई विचार गर्छ। खर्च गरिएको विज्ञापन डलर, संपार्श्विक सिर्जना, वेब होस्टिङ शुल्क, र अन्य विभिन्न लागतहरू, उदाहरणका लागि।