COB एक्रोनिम्स

COB

COB को संक्षिप्त रूप हो व्यापार को बन्द.

जस्तै ... "हामीले COB द्वारा हाम्रो मे कोटा पूरा गर्न आवश्यक छ।" प्रायः EOD (दिनको अन्त्य) को साथ आदानप्रदान गर्न प्रयोग गरिन्छ। ऐतिहासिक रूपमा, COB/EOD को अर्थ 5:00 बजे।