CMRR एक्रोनिम्स

सीएमआरआर

CMRR को संक्षिप्त रूप हो प्रतिबद्ध मासिक आवर्ती राजस्व.

लेखा पक्षबाट अर्को बिक्री संक्षिप्त नाम। यो आगामी आर्थिक वर्षको MMR गणना गर्ने सूत्र हो। CMRR गणनाको लागि सूत्र हो (वर्तमान MMR + भविष्य प्रतिबद्ध MMR, वित्तीय वर्षमा नवीकरण गर्न असम्भव ग्राहकहरूको MMR माइनस।