CLV परिवर्णी शब्द

CLV

CLV को संक्षिप्त रूप हो ग्राहक लाइफटाइम मान.

एक प्रक्षेपण जसले शुद्ध लाभलाई ग्राहकको सम्पूर्ण जीवनचक्र सम्बन्धसँग जोड्दछ।