CLTV परिवर्णी शब्द

सीएलटीभी

CLTV को संक्षिप्त रूप हो ग्राहक लाइफटाइम मान.

एक प्रक्षेपण जसले शुद्ध लाभलाई ग्राहकको सम्पूर्ण जीवनचक्र सम्बन्धसँग जोड्दछ। CLV को रूपमा पनि चिनिन्छ।