BANT परिवर्णी शब्द

ब्यान्ट

BANT को संक्षिप्त रूप हो बजेट प्राधिकरणलाई समयरेखा चाहिन्छ.

सम्भावितलाई बेच्ने यो सही समय हो कि छैन भनी समाप्त गर्नुहोस्।