ARR एक्रोनिम्स

एआरआर

ARR को संक्षिप्त रूप हो वार्षिक आवर्ती राजस्व.

वार्षिक वार्षिक अनुबंध उत्पादन गर्ने अधिकांश व्यवसायहरूमा प्रयोग गरिन्छ। ARR = 12 X MRR