AM एक्रोनिम्स

AM

AM को संक्षिप्त रूप हो लेखा प्रबन्धक.

AM ठूलो ग्राहक खाता वा खाताहरूको ठूलो समूह व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवार बिक्री वा ग्राहक सेवा व्यक्ति हो।